Regulamin

SŁOWNICZEK

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. Usługodawca (Wykonawca) – WPW Vinaspora sp. z o. o. Pawlikowice 1a 32-020 Wieliczka nip 681 205 74 24, KRS 0000508942, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł. , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie.
 3. Usługobiorca/Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia (w tym również Konsument), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Serwisu
 4. Konsument – osoba fizyczna zamawiająca usługi za pośrednictwem Serwisu lub od Usługodawcy na odległość w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający ze strony Serwisu oraz usług oferowanych przez Usługodawcę.
 6. Strony – Usługodawca świadczący daną usługę i Usługobiorca
 7. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym mojawinnica.pl za pośrednictwem której Klient może zamówić oferowane przez Usługodawcę usługi.
 8. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, za pomocą którego Klient może dokonać wyboru zestawu i zamówienia danej usługi.
 9. Umowa Na Odległość – umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron umowy.
 10. Forma Płatności – forma zapłaty za zamówioną usługę wybraną przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
 11. Dokument Sprzedaży – faktura lub rachunek, w zależności od wskazań Klienta.
 12. Przedpłata – opłata składająca się z jednorazowej opłaty za całość usługi
 13. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań.
 14. System Informatyczny – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
 15. Usługa – to świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegających na: dzierżawie gruntu i krzewów winorośli, usłudze rolniczej polegającej na wykonaniu wszystkich niezbędnych zabiegów  potrzebnych w uprawie krzewów winorośli oraz usłudze enologicznej polegającej na wyprodukowaniu z  owoców zamawiającego jego wina.
 16. Krzew winorośli – roślina vitis vinifera zajmująca niezbędną powierzchnię 2 metry kwadratowe
 17. Informacja – informacja o usłudze, znajdująca się przy planie pakietowym usługi, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danej usługi, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jej właściwościami.
 18. Awaria – oznacza stan usługi, który uniemożliwia Usługobiorcy korzystanie z usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Usługobiorca.
 19. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 20. Wada – wada prawna lub wada fizyczna zamówionej usługi.
 21. Adres Korespondencyjny – adres korespondencyjny z Usługodawcą, adres reklamacyjny oraz adres do odstąpienia od umowy.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis, działający pod adresem internetowym mojawinnica.pl prowadzony jest pod firmą: WPW Vinaspora sp. z o. o.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Usługodawcą a Klientami umów na świadczenie usług dzierżawy gruntu i krzewów winorośli, rolniczych i enologicznych szczegółowo opisanych w planach pakietowych dostępnych pod adresem internetowym mojawinnica.pl w zakładce NASZE ZESTAWY, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów z Serwisu, dostępnego pod adresem internetowym www.mojawinnica.pl
 3. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Serwisu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Regulamin jest ogólnodostępny w zakładce „do pobrania.” na stronie mojawinnica.p Każdy odwiedzający Serwis ma swobodny dostęp do Regulaminu i może się zapoznać z jego treścią.
 5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 6. Treść Regulaminu stanowi treść zawartej umowy pomiędzy Stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu, odnoszące się do oferowanych usług (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Informacja o cenie podawana na stronie Serwisu ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta zamówienia/zawarcia umowy na odległość. Za chwilę zawarcia umowy uważa się wysłanie do Klienta potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji lub potwierdzenie ustne Klienta zawarcia Umowy Na Odległość. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych usług.
 10. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie przez Klienta dokładnych i prawdziwych danych, w tym danych adresowych, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Usługodawcy.
 11. Usługodawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

▪ mediację

▪ zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

▪ zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

▪ uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

 1. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Usługobiorcy usługi bez wad.
 2. Wszystkie usługi, które oferowane są w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w Ustawie z dnia 23 sierpnia 2007r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie ustawy jest dostępne pod adresem internetowym http://isap.sejm.gov.pl

 

II. ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas składania zamówień. W trakcie składania zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do: ▪ korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń ▪ niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Usługodawcy ▪ korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami ▪ korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw ▪ korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: ▪ Mozilla Firefox w wersji 38.0 lub nowszej ▪ Google Chrome w wersji 43.0 lub nowszej ▪ Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej ▪ Opera w wersji 29.0 lub nowszej ▪ Safari w wersji 8.0 lub nowszej ▪ minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli ▪ w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych opartych na systemie iOS wymagana wersja systemu to 6.1.3 lub nowsza ▪ w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych opartych na systemie Android wymagana wersja systemu to 4.2.1 lub nowsza
 4. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa korzystania z Serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 2 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa korzystania z Serwisu zostaje poinformowany o powodach, które uzasadniały taką decyzję.
 6. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie podejrzenie co do niewłaściwego korzystania z usługi przez Klienta, w szczególności w przypadku braku płatności, udostępnieniu haseł i loginów do panelu klienta osobie trzeciej i inne Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usługi na rzecz Klienta. Ponowna aktywacja usług następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Klienta zaległości wobec Usługodawcy. W okresie zawieszenia usług od Klientów niebędących Konsumentami pobierane są opłaty wynikające z zawartej umowy.

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGĘ I REALIZACJA USŁUGI

 1. Zamówienie usługi polega na wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia usługi lub zawarciu pisemnej umowy.
 2. Złożenie zamówienia lub podpisanie umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą o świadczenie usługi na warunkach wskazanych w umowie, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania usługi polegającej na dzierżawie gruntu i krzewów winorośli, usłudze rolniczej polegającej na hodowli krzaków winogron z nasion i zbiorze owoców oraz usłudze enologicznej polegająca na wyprodukowaniu z zebranych owoców winogron wina oraz jego zabutelkowaniu i opatrzeniu indywidualną etykietą w okresie od dnia 31 marca 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku.

Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania usługi  w zależności od wybranego  zestawu (programu)  polegającej na dzierżawie gruntu i krzewów winorośli, usłudze rolniczej polegającej na uprawie krzewów winorośli  oraz usłudze enologicznej polegająca na wyprodukowaniu z zebranych winogron zamawiającego wina oraz  opatrzeniu go indywidualną etykietą w okresie od dnia zawarcia umowy  do dnia odbioru swojego   wina.

 1. Zamówienia można składać:

▪ poprzez Formularz Zamówienia znajdujący się pod adresem internetowym www.mojawinnica.pl

▪ pisemnie w siedzibie Usługodawcy

 1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Serwis jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia oraz podanie wszelkich niezbędnych do zawarcia umowy i prawdziwych danych oznaczających Klienta.
 2. Zamówienia na usługi dostępne w Serwisie są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Serwisu. Nieprawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia nie będzie rozpatrywany.
 3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ „) stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Usługodawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Klient otrzymuje także informacje o warunkach złożenia zamówienia oraz sposobie zapłaty za usługę. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi zamówionej przez Klienta. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni nie będą realizowane bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Usługodawcy.
 5. Przedmiotem umowy zawartej w powyższym trybie jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegających na: dzierżawie gruntu i krzewów winorośli o powierzchni stosownej do wybranego pakietu, usłudze rolniczej polegającej na hodowli krzewów winogron i zbiorze owoców oraz usłudze enologicznej polegającej na wyprodukowaniu z zebranych owoców winogron wina oraz jego zabutelkowaniu i opatrzeniu indywidualną etykietą.
 6. Wykonawca oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dzierżawionego gruntu oraz prawo do zawarcia niniejszej umowy na jej warunkach.
 7. Klient w trakcie składania zamówienia wybiera określony pakiet usług, dokładnie opisany pod adresem internetowym mojawinnica.pl , w zakładce NASZE ZESTAWY
 8. Świadczone usługi przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z wyprodukowanego wina przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.
 9. Jednocześnie Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż regulamin w brzmieniu aktualnym na dzień zawarcia umowy stanowi jej integralną część oraz oświadcza, że zapoznał się z jego treścią.
 10. Strony ustalają wynagrodzenie za świadczenie usług objętych niniejszą umową zgodnie z Formularzem Zamówienia i wybranym pakietem usług, znajdującym się w sklepie internetowym pod  adresem internetowym www.mojawinnica.pl i zakładce nasze zestawy
 1. Wszelkie koszty związane z dzierżawionym gruntem (podatki i opłaty) ponosi Wykonawca.
 2. Wszelkie koszty związane z usługami rolniczymi i enologicznymi zawarte są w cenie usługi.
 3. Wynagrodzenie płatne będzie z góry w całości w trakcie składania zamówienia. Po dokonaniu płatności Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT.
 4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia złożenia zamówienia  do 31.03.2017r. lub na kolejne lata, stosownie do daty złożenia zamówienia. Zamówienie złożone po dniu 31 sierpnia danego roku kalendarzowego realizowane będzie w roku następującym po roku następnym (w zakresie zbiorów).  Rok winiarski trwa od 31 marca danego roku do 1 kwietnia roku następnego
 5. Zamawiający nie może oddawać przedmiotu dzierżawy innej osobie do używania ani go poddzierżawić.
 6. Zamawiający udziela upoważnienia Wykonawcy do zbioru i obróbki owoców winogron wyhodowanych w ramach niniejszej umowy, a także do wysłania gotowego produktu pod wskazany przez Zamawiającego adres korespondencyjny.
 7. Wino powstanie w wykonaniu zawartej umowy z owoców Zamawiającego i wykonane zostanie metodą domową z przeznaczeniem jedynie na użytek własny Zamawiającego.
 8. Składając zamówienie Zamawiający oświadcza, iż wino pozostanie jego własnością
 9. Składając zamówienie Zamawiający oświadcza, iż prowadzona przez niego działalność nie jest związana z handlem alkoholem.
 10. Składając zamówienie Zamawiający zobowiązuje się, do nie dokonywania dalszej odsprzedaży wyprodukowanego przez Wykonawcę wina oraz do nie wykorzystywania wina na cele komercyjne związane z działalnością gospodarczą Zamawiającego.
 11. Wino wykonane zostanie zgodnie z regułami sztuki winiarskiej tak, by w momencie butelkowania pozbawione było wszelkich wad.
 12. Wino będzie prezentowało cechy typowe dla odmian winogron, z których zostanie wyprodukowane.
 13. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż ewentualny osad w butelce jest zjawiskiem naturalnym i wynika ze świadomego ograniczenia ilości zabiegów technologicznych mogących zaszkodzić jakości wina.
 14. Butelki będą zamykane korkiem naturalnym technologicznym.
 15. Opakowanie uzupełnione będzie o kapturek i etykietę z podanym przez Zamawiającego nazwiskiem (lub nazwą).
 16. Przy odbiorze butelek Zamawiający zostanie powiadomiony o szacunkowym potencjale dojrzewania wina.
 17. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany jakości wina wynikające z nieprawidłowego przechowywania.
 18. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż każdorazowy wstęp na winnicę wymaga zgody Wykonawcy i nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami i na zasadach wskazanych przez Wykonawcę.
 19. Zamawiający wyraża zgodę, aby wytworzenie wina odbywało się wspólnie i przy zastosowaniu tych samych urządzeń dla wszystkich Zamawiających.
 20. W ramach niniejszej umowy Zamawiający otrzymuje indywidualny kod dostępu (login i hasło) do panelu klienta znajdującego się pod adresem: mojawinnica.pl .
 21. Zamawiający zobowiązuje się do nie udostępniania loginu i hasła dostępu innym osobom pod rygorem kary umownej w wysokości ceny wybranego pakietu wg zamówienia .
 22. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania niniejszej umowy lub opóźnienia w jej wykonywaniu powstałe na skutek klęsk żywiołowych, wojny itp. zdarzeń siły wyższej.
 23. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wina wysłanego na jego zlecenie pod wskazany w procesie składania zamówienia adres.
 24. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu, na który została zawarta.
 25. Umowa może zostać rozwiązana na piśmie przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszania przez Zamawiającego przepisów umowy, regulaminu świadczenia usług lub przepisów prawa.
 26. W razie rozwiązania umowy w jakikolwiek sposób z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego kwota wpłacona na rachunek wykonawcy nie podlega zwrotowi.
 27. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż każdorazowy wstęp na winnicę wymaga zgody Wykonawcy i nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami i na zasadach wskazanych przez Wykonawcę.
 28. Zamawiający oświadcza, iż wino wyprodukowane w ramach niniejszej umowy pozostanie jego własnością, nie dokona jego odsprzedaży ani nie użyje go na cele komercyjne.
 29. Zamawiający wyraża zgodę na sposób hodowli krzewów, obróbki owoców i produkcji wina, a także jego opakowania wskazany przez Wykonawcę bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

 

IV. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI, CENY

 1. Wszystkie ceny usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu:

▪ podawane są w złotych polskich,

▪ zawierają wszelkie składniki

 1. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub w momencie zawarcia umowy na piśmie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny oraz warunków akcji promocyjnych.
 3. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Zamawiając daną usługę poprzez Formularz Zamówienia Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem standardowym lub też szybkim przelewem online albo kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu „Przelewy24.pl”.
 5. Warunkiem przystąpienia do realizacji usługi jest zaksięgowanie Przedpłaty na koncie Usługodawcy. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje wedle wyboru Usługodawcy anulowane lub przyjęty zostaje nowy termin wykonania usługi.
 6. Po anulowaniu zamówienia konieczne jest ponowne złożenie zamówienia, w celu nabycia określonej usługi.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres poczty e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

 

V. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, który zawarł Umowę Na Odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać listownie na adres: Biskupice 216 32-020 Wieliczka
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, Konsumenta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Usługodawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres poczty e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument, w przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Na Odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Usługodawca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za usługę świadczoną w ramach umowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: ▪ utratę przez Usługobiorcę danych w ramach usługi spowodowaną Awarią, awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy ▪ negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Usługobiorcę z usługi po zakończeniu danej sesji ▪ skutki korzystania z usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz związane z tym ewentualne szkody ▪ skutki wykorzystania w trakcie procesu składania zamówienia poprzez Formularz Zamówienia przez osobę nieuprawnioną adresu poczty e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody ▪ szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usługi z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Usługobiorcy oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Usługobiorca ponosi odpowiedzialność.
 4. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia usługi, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Systemu Informatycznego, a także w razie gdy Usługobiorca korzysta z serwisu niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami.

 

VII. RĘKOJMIA

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. Zgłoszenie reklamacyjne dokonuje się za pośrednictwem adresu poczty e-mail: mw@mojawinnica.pl lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis wady.
 5. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Usługodawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca w terminie do 14 dni realizuje roszczenia Klienta.
 6. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 pkt. 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 7. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 8. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne usługi sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 9. Jeżeli z powodu wady usługi Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W przypadku zatajenia wady przez Usługodawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 11. Adresem reklamacyjnym jest: WPW Vinaspora sp. z o. o. Biskupice 216; 32-020 Wieliczka , e-mail:  mw@mojawinnica.pl

 

VIII. REJESTRACJA

 1. Klient dokonuje zamówień w Serwisie bez rejestracji.
 2. Zawarcie umowy o Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: ▪ przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie ▪ spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania Klientem ▪ dane podane podczas składania zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich ▪ wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Usług, w sposób określony niniejszym Regulaminem ▪ wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w Formularzu Zamówienia dane korespondencyjne informacji systemowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu usługi.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient, poprzez akceptację stosownej zgody podczas składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych niezbędnych wyłącznie do realizacji zamówienia przez firmę WPW Vinaspora sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 6. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.12.2015 r.
 9. Regulamin stanowi integralną część umowy. W przypadku wprowadzenia usług nie określonych w Regulaminie, Usługodawca zastrzega możliwość określenia szczegółowych warunków świadczenia tych usług w regulaminach szczegółowych.
 10. Dodatkowe obowiązki Klienta: ▪ Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy. ▪ W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ww. punkcie, wszelką korespondencję nadaną przez Usługodawcę do Klienta niebędącego Konsumentem na dotychczasowy adres lub zawierającą dotychczasowe dane uważa się za prawidłowo doręczoną.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz odstąpienia od umowy.
 2. Protokół reklamacji